>

Sunday, August 07, 2011

L'amour
Not blogged for so long, just haven't had the time since coming back from holidays.  Managed some time today and made this self standing collage........... how satisfying that I have crafted after nearly 3 weeks !!

I had previously made the background from recycled corrugated card which I had given a crackle finish with a gold base coat. The general colourway was purple, red and gold as you can see.  The piece measures 6 x 5.5 inches and the background technique is described in this blogpost.


I then used a Tim Holtz background stamp of distressed dots stamped with Versamark ink and heat embossed with violet pearlescent embossing powder.  A polymer stamp of a tag was stamped in similar fashion but this time heat embossed with mirror gold EP.  I then stamped a couple of flourishes in red Versamagic ink.

I used a lot of elements cut from 6 x 6 - 7gypsies papers (Camden & Lille).  All elements were edged in black archival ink to give them definition.


The Eiffel tower frame was made from a black card arch frame ( Stewart Gill) backed with paper from  the Lille papers and embellished with amber flatbacked gems adhered with Glossy Accents.  The letters were applied as rub-ons (Making Memories)


The remainder of the elements were stuck in place as shown.  The floral plate was stuck in place with a foam dot and pierced through with a heart-headed hatpin ( burying the sharp end in the corrugated background).

Some purple deco balls were added as shown with Glossy Accents.


The piece was then matted onto a piece of the Lille papers (they are double sided)  and the fold down stand (sizzix die cut out of cardboard) applied with glue to finish.

I like the colours of this piece and of course the bling too !

Sid xx

Pin It

18 comments:

 1. You might not have crafted for a bit but you've still got it and haven't skipped a beat! Great job.

  ReplyDelete
 2. What a fabulous canvas, such a lot of detail, lovely stuff!

  ReplyDelete
 3. Glad you're back blogging and crafting Sid - sometimes life just gets in the way. What a fabulous piece Je t'aime.

  ReplyDelete
 4. Looks great Sid, love all the texture and different finishes going on here!

  ReplyDelete
 5. Super colour and texture Sid especially love those beads :)

  ReplyDelete
 6. Simply gorgeous! Love it!

  Helen

  ReplyDelete
 7. MMmmm purple and gold...what could be better, my 2 fave colours! Love it!

  ReplyDelete
 8. Fantastic creation Sid! Very inspiring!

  ReplyDelete
 9. This is just lovely! Anything French-inspired speaks to me. Love the texture.

  ReplyDelete
 10. i love the colours and details on this one!

  ReplyDelete
 11. A fabulous piece Sid - beautiful colours.
  xxx Hazel.

  ReplyDelete
 12. Glad to see you back Sid :-) and with a great piece of interesting art! Love all the detail.

  ReplyDelete
 13. Beautifully romantic Sid, did you have an inspiring holiday romance perchance?

  ReplyDelete
 14. Great to have you back Sid and with a stunning piece. Love your collage and what a great subject - Paree!

  ReplyDelete
 15. Lek owocuje [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria internetowa[/url] obni¿enie poch³aniania podstawy tluszczowych za spraw¹ ludzki twór. Owo zgo³a nieznany lekarstwo dla ma³olatek, jakie pragn¹ odchudziæ siê oraz pokonaæ na zdrowszy kierunek posi³ków. Panaceum ten przystaje podwy¿szyæ efektywnoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z u¿yciem [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria[/url] wy³¹cznie diety oraz æwiczeñ fizycznych. Lek ów zaczerpniesz w aptece internetowej. Zapraszamy do funkcjonuj¹cej online taniej apteki internetowej po koncentraty a po dane o farmaceutykach. Góry st¹d alli Wystawiamy tê¿ dziedzin¹ wyp³atê specyfików oraz nie inaczej dziedzin¹ satysfakcjê zwiedzaj¹cych stronicê. Apteka internetowa istnieje jedn¹ spoœród siedmiu w najwiêkszym stopniu jednostkowych natomiast doskona³ych siê portali zapewniaj¹cych zaopatrywanie produktów farmacetycznych.Musimy pokazaæ aktualnie trzy modele prepratów. Polska apteka o jakiej zapisujemy dzia³a w postêpowanie bezawaryjny tudzie¿ deleguje [url=http://www.perfumeria.aid.pl]Perfumeria[/url] leki w cugu ledwo niejakiego dnia od chwili momentu wytworzenia twojego zapotrzebowania. W³aœnie spoœród tego dociera cudne [url=http://www.perfumeria.atm.pl]Perfumeria[/url] krytyki pacjentów. Na rzadki brzuszekJest multum aneksów diety na schudniêcie. A¿ do wa¿nych przynale¿¹ te zawieraj¹ce w zestawie l-karnitynê, niemniej jednak rzeczwiœcie wypróbowanym a natomiast wykazanym postêpowaniem prawdopodobnie zaakceptowaæ siê wy³¹cznie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Sposób od¿ywiania siê natomiast a praktyka fizyczne w kolosalnym szczeblu rozstrzygaj¹ o dobrym spêdzeniu [url=http://www.neuralnets.eu/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria internetowa[/url] istotnoœci.Na menopauzêMenopauza jest czasami, gdy krwawienie koñczy, oraz jajniki kategorycznie zaprzestaj¹ aktywowaæ jajeczka. Na menopazuê efektywne s¹ takie amalgamaty kiedy diohespan max, diosminex obejmuj¹ce diosminê. Chronos menopauzy atoli nie œwiadczy dla facjaty pieknej zguby natomiast powinno siê spoœród ni¹ siê zmierzyæ.

  ReplyDelete

You can still post without entering verification. Thanks so much for your time taken to comment and I really appreciate you doing so !

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...